ظ

” لغت نامه ی تخصصی تعزیه “

( ظ )

ظالم : ستمکار ، کسی که ظلم می کند .
ظاهر : پیدا ، آشکار ، روی بیرونی هرچیزی .
ظَفَر : پیروز شدن ، پیروزی .
ظُفُر : ناخن .
ظِلال : سایبان ، سایه ی ابر .
ظِلام : سیاهی ها ، تاریکی ها .
ظَلام : پرستم ، بسیار ستم .
ظَلّام : تاریکی ، تاریکی اول شب .
ظُلم : ستم کردن ، بیداد ، ستم .
ظُلَم : تاریکی ها .
ظُلمَت : تاریکی .
ظَنّ : گمان بردن ، متهم کردن ، گمان ، حدس .
ظَنین : مورد اتهام واقع شده ، بدگمان نسبت به دیگران .
ظُهور : آشکار شدن ، نمایان شدن .
ظَهیر : پشتیبان ، یاری کننده .
شِلّ : سایه ، پناه ، کنف ، تیرگی شب .
فهرست