اخبار

دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر

سومین جشنواره سراسری شبیه خوانی علویون ( قربان تا غدیر )

تعطیلی مراسم تعزیه ماه رمضان 1400

مسابقه سراسری عصر تعزیه

تصاویر کاراگاه های آموزشی موافق خوانی

تصاویر کاراگاه های آموزشی مخالف خوانی

تصاویر کاراگاه های آموزشی ترومپت

برپایی غرفه های فرهنگی

فهرست