اعلام نفرات برتر دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر سال 1400

1- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش طبل بزرگ را اهدا نمودند به آقای :

 • علیرضا رضایی در گروه برگزیدگان عصر تعزیه از تهران با مجلس تعزیه فضل و فتاح

2- هیئت داوران دومین جشنواره ی سراسری شبیه وانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش طبل ریز اهدا نموند به آقایان :

 • حمید رضا محمد زاده در گروه غدیر از استان قم با مجلس تعزیه ذات السلاسل.
 • علیرضا گرگانی در گروه برگزیدگان عصر تعزیه از استان تهران با مجلس تعزیه فضل و فتاح
 • محمد یاسین شیر محمدی در گروه بعثت از استان قزوین با مجلس تعزیه نزول ستاره.

3- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش جامه داری را اهدا نمودند به آقای :

 • حسن پزشکپور در گروه بعثت از استان قزوین با مجلس تعزیه نزول ستاره.

4- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدبر تندیس نفر برتر در بخش طفل خوانی را اهدا نمودند به آقای :

 • محمد یوسف بیگدلی در گروه قاصد عاشورا از استان زنجان با مجلس تعزیه حکومت امام علی علیه السلام.

5- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش جوان خوانی را اهدا نمودند به آقای :

 • مهدی کلانتری در گروه عشاق الحسین از شهر تفرش با مجلس تعزیه ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام.

6- هیئت داوران دومین جشنواره ی سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش زنانه خوانی را ادا نمودند با آقایان :

 • مهدی نوروزی در گروه بعثت از استان قزوین با مجلس تعزیه نزول ستاره.
 • حمزه کاظمی در گروه عشاق الحسین از شهر تفرش با مجلس تعزیه ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام.

7- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری قربان تا غدیر تندیس برتر در بخش تخت خوانی را اهدا نمودند به آقایان :

 • احسان خردبین در گروه برگزیدگان عصر تعزیه از استان تهران با مجلس تعزیه فضل و فتاح.
 • حسن برکتی درگروه عشاق الحسین از شهر تفرش با مجلس تعزیه ولادت امیر المومنین علیه السلام.

8- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش ترومپت را اهدا نمودند به آقایان :

 • فرهاد شیخی در گروه سیدالشهدا از شهر تفرش با مجلس تعزیه جنگ نهران.
 • مجید ربانی در گروه برگزیدگان عصر تعزیه از استان تهران با مجلس تعزیه فضل و فتاح.
 • مجتبی کریمی در گروه غدیر از استان قم با مجلس تعزیه ذات السلاسل.

9- هیئت داوران دومین جشنواره شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش معین البکاء را اهدا نمودند به آقایان :

 • حاج محمد بخشی نیا در گروه بعثت از استان قزوین با مجلس تعزیه نزول ستاره.
 • حاج محمد رضایی در روه برگزیدگان عصر تعزیه از استان تهران با مجلس تعزیه فضل و فتاح.
 • حاج رضا حیدری در گروه سیدالشهداء از شهر تفرش با مجلس تعزیه جنگ نهروان.
 • حاج مرتضی صفاریان در گروه عشاق الحسین از شهر تفرش با مجلس تعزیه ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام.
 • حاج ابوالفضل منبت کار در گروه غدیر از استان قم با مجلس تعزیه ذات السلاسل.

10- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش امام خوانی را اهدا نمودند به آقایان :

 • سید حسن گلختمی در گروه غدیر از استان قم با مجلس تعزیه ذات السلاسل.
 • محسن گیوه کش در گروه پنج تن آل عبا از استان تهران با مجلس تعزیه شهادت امام علی علیه السلام.

11- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش شهادت خوانی را اهدا نمودند به آقایان :

 • ابوالفضل صابری در گروه عشاق الحسین از شهر تفرش با مجلس تعزیه ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام.
 • علی گلی در گروه حضرت زینب از استان البرز با مجلس تعزیه ی شهادت امام علی علیه السلام.

12- هیئت داوران دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس نفر برتر در بخش سرپا خوانی را اهدا نمودند به آقای :

 • امیر حدادی در گروه غدیر از استان قم با تعزیه ی ذات السلاسل.

” هیئت داوران در بخش متفرقه خوانی موافق و مخالف شخصی را انتخاب ننمودند ” 

13- هیئت داوران ئومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر تندیس گروه برتر را اهدا نمودند به شش گروه از بین نوزده گروه شرکت کننده : 

 1. گروه باب الحوائج از استان کرمان با مجلس تعزیه جنگ خیبر به سرپرستی آقای محمد مهدی نخعی 
 2. گروه عشاق الحسین از شهر تفرش با مجلس تعزیه ولادت امیرالمؤمنین علیه السلامبه سرپرستی آقای حبیب بیاتی 
 3. گروه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از شهر دامغان با مجلس تعزیه بِئرُالعَلَم به سرپرستی آقای مهدی مظفری 
 4. گروه قاصد عاشورا از استان زنجان با مجلس تعزیه حکومت امام علی علیه السلام به سرپرستی آقای اسدالله بیگدلی 
 5. گروه متوسلین به حضرت علی اکبر علیه السلام از شهر گرمسار با مجلس تعزیه فتح خیبر به سرپرستی آقای علی عزیزی
 6. گروه غدیر از استان قم با مجلس تعزیه ذات السلاسل به سرپرستی آقای علیرضا سعیدی
فهرست