هیأت محترم داوران دومین مسابقه ی سراسری عصر تعزیه تعداد 11 نفر را بعنوان نفر برتر در رشته های گوناگون اعلام نمودند.

  1. هیأت داوران در بخش امام خوانی به اتفاق نظر هیچ شخصی را انتخاب ننمودند.
  2. نفر برتر طبل ریز : آقای مجتبی شریفی از آبعلی 
  3. نفر برتر نسخه سرایی : آقای محمد رضا حاجی باقری از قم
  4. نفر برتر ترومپت : آقای محمد حسین حسن بیگی از قزوین 
  5. نفر برتر طفل خوانی : آقای محمد حسین معینیان از تهران 
  6. نفر برتر جوان خوانی : آقایان ابراهیم جعفری از گرگان و محمد احسان باقری از قم
  7. نفر برتر تخت خوانی : سعید شفیعیان از آمل
  8. نفر برتر زنانه خوانی : آقایان عباس محمد حسینی از قزوین و عباس رامشینی از پاکدشت 
  9. نفر برتر سرپا خوانی : آقای مهدی شمس آبادی از تهران 
  10. نفر برتر شهادت خوانی : عبدالحسین مومنی مقدم از کرمان 
فهرست