محمد رضایی مجری اختتامیه

محمد رضایی مجری اختتامیه

محمد یوسف بیگدلی نفر برتر طفل خوانی از زنجان

محمد یوسف بیگدلی نفر برتر طفل خوانی از زنجان

محسن خدامرادی و رحیم نادعلی ( تدارکات )

محسن خدامرادی و رحیم نادعلی ( تدارکات )

علیرضا سعیدی (سرپرست برگزیده از گروه غدیر از قم )

علیرضا سعیدی (سرپرست برگزیده از گروه غدیر از قم )

فرهاد شیخی نفر برتر ترومپت

فرهاد شیخی نفر برتر ترومپت

اسماعیل محمدی ( داور دومین جشنواره )

اسماعیل محمدی ( داور دومین جشنواره )

اسدالله بیگدلی ( سرپرت گروه برزگیده قاصد عاشورا از زنجان )

اسدالله بیگدلی ( سرپرت گروه برزگیده قاصد عاشورا از زنجان )

سید سعید خاتمی ( داور تاریخ و مقاتل تعزیه )

سید سعید خاتمی ( داور تاریخ و مقاتل تعزیه )

علیرضا سعیدی (سرپرست برگزیده از گروه غدیر از قم )

علیرضا سعیدی (سرپرست برگزیده از گروه غدیر از قم )

فهرست