جلسه عقد قرارداد با داکرین سال 1401 قودجان

کلاه خود

” جلسه ی عقد قرارداد با ذاکرین سال 1401 حسینیه ی قودجان “

جلسه ی عقد قرارداد با ذاکرین محترم تعزیه های سال 1401 حسینیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قودجان در مورخ شانزدهم آذر ماه هزارو چهارصد برگزار گردید و دراین جلسه تمامی ذاکرین دعوت شده حضور داشتند و ضمن توضیحاتی در خصوص تعزیه های هزارو چهارصد و یک با ذاکرین قرارداد امضاء گردید .در این سال اسامی چهار نفر از داکرین در لیست ریزنقش ها نبود و این چهار نفر به عنوان مهمان دعوت شدند .
فهرست