ر

” لغت نامه ی تخصصی تعزیه “

( ر )

رابع : چهارم ، چهارمی .
رابعاً : چهارمین .
راحل : کوچ کننده ، رحلت کننده .
رازق : روزی دهنده ، روزی رسان .
راستا : راستی ، راست ، جانب راست ، امتداد .
راستین : حقیقی ، واقعی .
راسخ : استوار ، پایدار .
راشد : به راه راست رونده ، راه راست یافته .
راغب : مایل ، خواهان .
رافع : بالا برنده ، بلند کننده ، بردارنده ی قصه به شاه یا امیر ، عرض حال .
راکع : رکوع کننده ، فروتنی .
رام : مطیع ، فرمانبردار ، خوگرفته ، آموخته .
راهب : عابد مسیحی ، پارسا و گوشه نشین .
رایت : پرچم ، درفش .
رایحه : بوی ، بوی خوش .
رَأس : سر ، درباره ی چهارپایان ، سرور و بزرگ .
رأفت : مهربانی ، رحم ، ترحم .
رأی العین :به چشم دیدن .
ربا : پولی که بستانکار از بدهکار بابت منافع پول خود می گیرد .
رِباط : رشته ، پیوند ، گروه اسبان ، گروه سوارن .
رباعی : شعری دارای چهار مصراع که مصراع های اول و دوم چهارم هم قافیه و بر وزن لا حول ولا قوه الا بالله باشند .
ربانی : عابد ، عارف ، خدا شناس .
ربوبیت : خدایی ، خداوندی ، پروردگاری .
ربیع : فصل بهار .
رَجاء : امیدوار شدن ، امید داشتن ، امیدواری ، توقع ، امید ، آرزو .
رِجال : مردان ، بزرگان .
رَجّاله : پیادگان ، اوباش ، فرومایگان .
رجب : ماه هفتم از سال قمری .
رِجز : پلیدی ، پرستی .
رجز خوانی : خود ستایی .
رجز :شعری که به هنگام جنگ هر یک از طرفین در ستایش قوم و افتخارات خویش می خوانند .
رِجس : پلیدی ، گناه .
رَجعت : بازگشت .
رَجُل : مرد .
رِجل : پا ، پای .
رجوع : بازگشتن ، برگشتن .
رجیم : سنگسار شده ، رانده ، مطرود ، نفرین شده .
رحلت : کوچیدن ، کوچ کردن ، مردن .
رحم : مهربانی ، بخشودن ، گذشتن .
رحمان : مهربان ، بخشاینده ، از صفات خداوند .
رحمت العالمین : موجب رحمت جهانیان (پیغامبر اسلام) .
رحیل : کوچ کردن ، کوچیدن .
رخت : لباس ، جامه ، کالا ، متاع ، بار وبنه .
رخت بربستن : آماده ی سفر شدن ، مردن ، درگذشتن .
رخسار : روی ، چهره .
رخساره : رخسار .
رخشان : رخشنده ، تابان .
رخشنده :درخشنده ، تابنده .
رخصت : اجازه ، دستور ، اذن ، جواز ، پروانه .
رِخنه : سوراخ ، شکاف .
رُخنه : کاغذ .
رِخوَت : سستی .
رَداء : بالاپوش .
رذالت : فرومایگی .
رذایل : فرومایگی ، پستی ها .
رذل : فرومایه ، پست .
رذیل : فرومایه ، دون .
رذیلت : فرومایگی ، پستی .
رَزّاق : روزی دهنده .
رزم : جنگ ، نبرد .
رزم آزما : جنگ آزموده .
رزم آور : جنگجو ، جنگاور .
رزمجو : جنگجو .
رزمگاه : میدان جنگ .
رسالت : پیغام بردن ، پیامبری ، پیام آوردن از جانب خداوند .
رساله : کتاب ، جزوه ، نامه ، نوشته .
رستاخیز : رستخیز ، قیامت ، به پا خاستن مردگان .
رستخیز نمودن : برانگیختن .
رستگار : رها شونده .
رستم : شجاع ، پهلوان ، دلیر ، جهان پهلوان ایران از مردم زابلستان که دارای قدرتی فوق بشری بود .
رَأس : سر ، درباره ی چهارپایان ، سرور و بزرگ .
رَستن : نجات یافتن ، رها شدن .
رُستن : روییدن ، نموکردن .
رُسُل : جمع رسول ، پیکها ، فرستادگان ، پیغامبران.
رَسَن : ریسمان ، طناب ، بند ، افسار .
رشادت : دلیری ، شجاعت .
رُشد : به راه راست رفتن ، هدایت شدن .
رَشک : جسد ، غبطه ، غیرت .
رِشک ک تخم شپش .
رشید : دلیر ، نیک اندام ، رستگار .
رضایت : قبول ، خوشحالی ، رخصت ، اجازه .
رضوان : خشنود شدن ، بهشت ، نگهبان بهشت .
رضوی : منسوب به امام رضا (ع) .
رَطب : تر و تازه .
رُطب : خرمای تازه .
رَعد : بانگ ابر ، غرش ابر ، آسمان غرنبه ، سوره ی 13قرآن .رعد آسا : مانند رعد ، همچون تندر .
رَعشه : لرزیدن ، ارزش .
رَعنا : خوب صورت ، زیبا ، خوشگل ، خودپسند ، متکبر ، زن احمق و خودآرا.
زعیت : عموم ، مردم ، بنده ، مردم تحت فرمان پادشاه .
رَغم : بر خلاف میل کسی عمل کردن ، غلبه کردن ، به خاک مالیدن .
رَف : طاقچه .
رفعت : بلند مرتبه شدن ، والایی ، بزرگواری .
رفیع : بلند ، مرتفع ، بلند ، قدر .
رِقاب : گردن ها ، پس گردن ها .
رِقَّت : نازکی ، نرمی و لطافت ، مهربانی ، آبکی بودن .
رقت انگیز : چیزی که ترحم و دلسوزی شخص را تحریک کند .
رکاب : حلقه ای فلزی در دو طرف زین که سوار هنگام سوار شدن پا را در آن قرار می دهد .
رکابدار : خادمی که رکاب اسب را می گیرد تا آقایش سوار شود ، خدمتکار ، مهتر .
رُکن : پایه ، ستون .
رُمح : نیزه .
رَمق : تاب ، توان ، باقیمانده ی جان .
رَمل : ریگ نرم ، شن .
رَمه : گله و گوسفند و اسب ، گروه مردم .
رمیدن : ترسیدن وگریختن ، نفرت داشتن .
رَمیم : پوسیده .
رنجور : رنج کشیده ، دردمند ، بیمار ، غمگین ، آزرده .
رنجیدن : آزرده شدن .
رنجیده : آزرده ، دلتنگ .
رنگ پردیده : کمرنگ شده .
رنگین : گوناگون ، ملون .
ره : راه .
رهانیدن : رهاندن .
رهاندن : نجات دادن ، خلاص کردن .
رهبانیت : گوشه نشینی و ترک دنیا .
رهبر : پیشوا .
رهگذار : عابر ، مسافر، پاسبان .
رهگیر : مسافر ، سیاح ، راهزن .
رهیدن : آزاد .
رَوا : جایز ، حلال ، سزاوار .
رواق : ایوان ، پیشگاه خانه ، سایبان .
روانه : ارسال ، روان .
روایت : نقل کردن مطلب ، خبر یا حدیث .
روبند : پارچه ای که زنان به وسیله ی آن صورت خود را پوشانند .
روح الامین : جبرئیل .
روح القدس : روان پاک ، جبرئیل ، روحی که بر مریم (س) تجلی کرد و در او دمید و عیسی(ع) متولد شد ، (مسیحیت)اقنوس سوم از اقانیم تلاشهو آنرا روح گویند زیرا که آنرا مبدا هیات دانند و مقدس گویند . زیرا یکی از اعمال وی تقدیس قلوب مومنان است وبواسطه علاقه ای که بخدا و مسیح دارد اورا روح الله و روح المسیح هم گویند.
روز پسین : رستاخیز .
روز افزون : آن چه که هر روز افزایش یابد .
روضه : باغ ، گلزار ، ذکر مصیبت .
روضه گاه : باغ ، بهشت .
رؤیت : دیدن ، دیدار ، دید ، چهره .
ریاض : باغ ها .
رَیب : دو دل شدن ، دو دلی ، شک .
ریحان : هر گیاه خوشبو .
ریشخند : استهزا.
رئوف : مهربان ، مشفق .
رَوان : روح وجان ، رونده ، آنکه راه برود ، درحال رفتن ، جاری ، روح انسانی .
رضا : خشنود شدن ، رضوان ، خوشدلی ، موافقت ، تن دردادن.
رَهزَن : دزد راه ، غارتگر.
رَنگارَنگ : گوناگون .
رَذیلِه : پستی ، ناکسی ، فرومایگی .
روضه رِضوان : باغ بهشت .
 
فهرست