شب بیست و پنجم( شب دَحْوُالْأرْض )

دَحْوُالْأرْض

 (یعنى پهن شدن زمین از زیر خانه کعبه بر روى آب) و از لیالى شریفه است که رحمت خدا در آن نازل مى‏شود و قیام به عبادت در آن اجر بسیار دارد.
از حَسَن بن على وَشّا روایتست که گفت: من کودک بودم که با پدرم در خدمت امام رضاعلیه السلام شام خوردیم در شب بیست و پنجم ماه ذى‏القعده پس فرمود که امشب حضرت ابراهیم‏علیه السلام و حضرت عیسى‏علیه السلام متولّد شده‏اند و زمین از زیر کعبه پهن شده است پس هر که روزش را روزه بدارد چنان است که شصت ماه را روزه داشته باشد و به روایت دیگر است که فرمود در این روز حضرت قائم‏علیه السلام قیام خواهد نمود
فهرست