ش

” لغت نامه ی تخصصی تعزیه “

( ش )

شاب : مرد جوان .
شاخ شمشاد : کشیده ، رعنا ، بلند بالا ، زیبا .
شاخسار : قسمت بالای درخت که پر شاخه باشد ، جای انبوهی از درختان بسیار شاخ ، شاخه ی درخت .
شادان : شاد و خوشحال ، خرم ، مسرور .
شارِب : نوشنده ، سبیل .
شارِع : آورنده دین .
شایق : راغب ، مشتاق .
شأن : کار ، حال ، امر بزرگ .
شب افروز : هر چیز که در شب روشنایی داشته باشد ، کرم شب تاب ، ماه دهم از سال ملکی .
شب تاب : آن چه که در شب بدرخشد ، شب چراغ ، ماه ، قمر ، کرم شب تاب .
شب گرد : شبرو ، ماه ، سایبان ، راه زن ، دزد .
شباب : جوانی .
شبان : چوپان .
شباهنگ : مرغ سحر ، ستاره ی صبح .
شبه : مثل ، مانند .
شبیخون : حمله ی ناگهانی در شب .
شتاب : عجله ، چالاکی .
شَتات : پراکندگی ، پراکنده .
شجر : درخت .
شَرار : جرقه .
شِرار : جمع شر .
شرارت : بدی کردن ، فتنه انگیزی .
شُرب : آشامیدن .
شَرحه : پاره گوشت .
شَرَر : پاره آتش که به هوا پرد .
شَرزه : خشمناک ، زورمند ، تند وتیز .
شُرطه یا شَرطه : باد موافق .
شزع : دین ، روش آیین .
شَرَف : ارجمندی ، بزرگواری ، آبرو ، عرض .
شرفیاب : کسی که به شرف و افتخاری نایل آید ، آن که به فرصت بزرگی می سد .
شرم : آزرم ، خجلت ، ناموس .
شرمسار ، خجل ، شرمنده ، منفعل .
شرمگین : شرمنده .
شَرور : بد کار .
شُرور : رمیدن .
شَرَر : جمع شر ، آنچه که از آتش به هوا بپرد ، فساد وتباهی ، بدذاتی .
شَریحه : قطعه ی گوشت .
شَطّ : رود بزرگ که وارد دریا شود .
شَعشَع : نور افکندن ، تابنده .
شَعشَعه : پراکنده شدن نور .
شَعَف : خوشحال شدن .
شِفا : تندرستی ، بهبودی ، درمان .
شَفاعت کردن : خواهش کردن ، خواهش ، درخواست بخشش یا کمک کردن از کسی .
شَفَق : سرخی افق پس از غروب .
شَفَقَت : مهربانی ، دلسوزی .
شافع : شفاعت کننده ، خواهشگر.
شَفیع: خواهشگر ، شفاعت کننده.
شَفیق : مهربان ، دلسوز .
شَقُّ القَمر : شکافتن ماه که یکی از معجزات پیغمبر اسلام (ص) است ، کاری عجیب و خارق العاده .
شقاق : دشمنی ورزیدن ، دشمنی .
شَقاوت : بدبخت شدن ، بدبختی ، سخت دلی .
شَقی : بدبخت .
شَقیقه : خواهر ، کیج گاه ، کنارپیشانی .
شکرریز : شکر ریزنده ، شکر افشان ، قناد ، آواز دلکش .
شکفته : شکوفه .
شِکن : چین و چروک ، پیچ و خم .
شکنج : نوعی مار سرخ .
شُکوه : شوکت ، مهابت ، هیبت .
شَکوه : شکایت ، ناله .
شَکیب : صبر ، آرام .
شکیبا : بردبار .
شَماتت : شاد شدن به غم دشمن ، شرزنش کردن ، سرزنش .
شَمامه : هرچیز خوشبو که دردست گیرند و ببویند ، قندیل ، چراغ دادن .
شَمایل : طبع ها ، خوی ها ، شکل ، صورت ، تصویر بزرگان دینی و مذهبی .
شمس : خورشید ، آفتاب .
شمیم : بوی خوش .
شَنیع : زشت ، هولناک .
شَهامت : دلیری .
شَهپَر : بال بزرگ .
شَهد : عسل ، شیرینی .
شَهر آشوب : دارنده ی جمال و زیبایی بسیار که در حسن و جمال فتنه ی شهر باشد .
شَهره : مشهور ، نامی ، نامدار ، معروف .
شهریار : فرمانروای شهر ، پادشاه ، از نام های پسران .
شَهسوار : سوار دلیر و چالاک .
شَهی : منسوب به شاه ، مطلوب ، مرغوب .
شَهیر : معروف ، نامدار ، نامور .
شوخ چشم : بی شرم .
شُوخ و شَنگ : دارای حالت و رفتاری همراه با شادی و شادابی که موجب شادابی بیننده شود .
شورش : آشوب و غوغا کردن ، هیجان ، آشفتگی .
شوریدگی : آشفتگی ، دیوانگی .
شوریده : آشفته ، عاشق ، دیوانه .
شوق : میل ، رغبت .
شوم : نامبارک .
شوم اختر : بدبخت .
شُور: نمکین ، پرنمک ، آشوب ، غوغا و فریاد ، فتنه ، هیجان و آشفتگی ، اصطلاح موسیقی ، شهرت آواز بلند ، برهم زننده وآمیزنده ، اضطراب قلق .
شَیّاد : کسی که دیوار را کج یا کاهکل اندود می کند ، حیله گر ، ریاکار ، مزور ، کلاهبردار .
شیب : پایین ، سرازیری .
شَیب : سفید شدن موی ، پیری .
شیب : آمیختگی ، تکان ، ارزش ، سرگشته ، آشفته .
شیب : رشته تازیانه .
شیپور : از سازهای بادی ، دارای دهانه ی گشاد که در شبیه خوانی بسیار استفاده می گردد .
شَیدا : شیفته ، دیوانه ، آشفته از عشق .
شیر دل : شجاع ، دلیر ، دلاور .
شیرزن : زن دلیر و بی رنگ .
شیرمست : بره گوسفند یا بز که شیر بسیار خورده و فربه گشته باشد .
شَیهه : آواز اسب .
شیوا : فصیح ، بلیغ .
شیون : ناله وزاری .
شیون و شین : ناله وزاری و ندبه با صدای بسیار بلند .
شیوه : طرز ، راه وروش ، خوی ، عادی ، ناز ، کرشمه ، مکر .
شِین : عیب کردن کسی ، عیب ، زشتی ، بدی ، ضد زین.
شَهریار : بزرگتر شهر ، فرمانروای شهر ، پادشاه .
شَهَنشاه : شاه شاهان ، خدای تعالی ، خورشید.
شُمال : طرف چپ ، سمت چپ ، ضد یمین ، مقابل جنوب.
شَر : بدکارتر ، بدکردارتر ، بسیار شریر ،  شرور.
شَرع : طریقه وروش آیینی که خداوند برای بندگانش روشن وآشکار ساخته ، دین ومذهب.
شَریعه : جای آب خوردن ،جای آب .
شِقوت : شقاوت ، بدبختی ، سخت دلی.
شیر اوژَن : شیر خشم ناک ، شیر درنده و غضب ناک .
شیر عَرین : شیر بیشه زار.
 
فهرست