ل

” لغت نامه ی تخصصی تعزیه “

( ل )

لا اقل : دست کم .
لا اله الا الله : نیست خدایی غیر از الله .
لابُد : ناچار ، ناگزیر ، گویا ، چنان که معلوم است .
لابه : عجز ، نیاز ، التماس ، زاری ، تکبر .
لاجرم : ناچار ، ناگزیر .
لازم : واجب ، ضروری ، ثابت ، استوار .
لاف : خودستایی بی اصل و گزاف ، رجز .
لاف و گزاف : سخنان بیهوده ، ادعای بی اصل .
لالایی : آوازی که مادران برای خواباندن کودک می خوانند .
لاله زار : زمینی که در آن لاله بسیاری روییده است .
لامذهب : بی دین ، ملحد .
لامُروَّت : نامرد ، ناجوانمرد .
 لاهوت : عالم غیب ، عالم الهی ، جهان مینوی .
لاغید : سهل انگار ، بی اعتنا .
لاینتاهی : بی انتها ، بی نهایت .
لایزال : ابدی ، پایدار .
لایعقل : نادان ، بی خرد .
لایق : سزاوار ، شایسته .
لایموت : بی مرگ ، بی موت .
لبالب : پر ، مالامال .
لَبَن : شیر ، شیر انسان یا حیوان .
لَجاج : عناد ، ستیزه .
لِجام : دهانه ی اسب ، آن چه که بدان فال بد گیرند .
لُجِّه : میانه ی دریا .
لَحَد : گور ، شکاف در گور که جای سر مرده است .
لَحم : گوشت .
لُخت : برهنه ، عریان .
لَخت : جزم ، نوع ، قسم .
لَخته : پاره ای از هر چیز ، تکه .
لُخم : گوشت بی استخوان و بدون رگ و چربی و پی .
لَذَّت : خوشی .
لرزان : لرزنده ، درحال ارزیدن .
لِسان : سخن ، کلام .
لِسانُ الغَیب : آن که اسرار نهانی و پنهانی گوید .
لَطالفُ الحِیَل : تدبیرها و چاره جویی های لطیف .
لَعب : بازی ، شوخی ، مزاح ، بازی ، بازی ولهو .
لَعل : از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ .
لَعین : نفرین شده ، ملعون .
لِقاء : دیدار کردن ، دیدار .
لَقلَقه : هر آوازی که توأم با حرکت و اضطراب باشد .
لِگام : دهنه ، دهانه ، افسار .
لِگام گُسیخته : بی بند و بار ، لاقید ، لاابالی .
لگد کوب : آن که لگد زند ، پایمال شدن ، لگد خورده .
لَم یَزرَع : بایر ، قابل گشت .
لَم یَزال : بی زوال ، جاودان .
لمحه لمحه : دمبدم ، همیشه ، همواره .
لَمَعان : درخشیدن ، تابیدن .
لُمعَه : پاره ی گیاه خشک ، گروه مردم ، موی سفید که میان سیاه باشد .
لَمعِه : پرتو ، روشنی .
 لَمعِه لَمعِه : پاره های نور ، نور افشان .
لَنگر : آهن زنجیرداری که برای نگاه داشتن کشتی به کار می رود .
لَهَب : شعله ی آتش .
لِواء : پرچم ، بیرق .
لَوّامَه : بسیار ملامت کننده ، نکوهنده .
لُؤ لُؤ : مروارید .
لیاقت : سزاواریی ، شایستگی .
لیف : کیسه ی صابون ، پوست درخت خرما .
لَیلُ و نَهار : شب و روز .
لیه القدر : شب عبادت و استغاثه ، شب احیاء .
لافتی : جوان مردی چون او نیست ، حضرت علی (ع).
لَئیمان : فرومایه گان ، افراد پست ، جمع لئیم .
فهرست