نظر حضرت آیت الله خامنه ای درباره ی شبیه خوانی

حضرت آیت الله خامنه ایی
حضرت آیت الله خامنه ایی

نظر حضرت آیت الله خامنه ای :

((…ما با شبیه خوانی موافقیم، مخالف نیستیم؛ اما شبیه خوانی خوب، شبیه خوانی درست، شبیه خوانی منطبق با واقعیت. بعضی از روایات ضعیف را حالا مثلا فرض کنید که ماجرای شیر و فضه را که حالا اصل قضیه هم معلوم نیست چطور باشد، این را بیایند شبیه کنند و شکل یک شیری را مثلا بکشند حالا این شیر چی را مثلا نشان خواهد داد و کدام بعد از ابعاد حادثه ی حسینی را می تواند نشان بدهد؟
که می بینیم گاهی این چیزها هست، تلویزیون هم بعضا آنها را نشان می دهد.
شبیه خوانی خوب است و مفید است به شرطی که درست منطبق باشد با حوادث. البته پیداست بیان نمایشنامه ای – که شبیه خوانی هم یک نوع تئاتر و نمایشنامه است و خوب هم هست – این با بیان معمولی فرق می کند.
هنرمندانه باید باشد، خوب باید باشد، در این شکی نیست؛ اما دروغ تویش نباشد، خلاف واقع نباید باشد، حقایق را برای مردم بیان بکنند ( مفید نژاد، 1390 ص 92 ).
نیز ایشان در فتوایی می فرمایند: (( اگر مراسم شبیه خوانی، مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشد و مستلزم مفسده هم نباشد و با توجه {به} مقتضیات زمان، باعث وهن مذهب حق هم نشود، اشکال ندارد )) (استفتائات سایت معظم له).
رهبر انقلاب، استفاده از طبل و سنج و … را در مراسم عزاداری و همچنین پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صدای او را در هنگام بازیگری جایز می دانند ( اجوه الاستفتائات، 1385 صص 267 و 322 ).
فهرست