نظر مرحوم حضرت آیت الله سید علی بهبهانی ( رحمت الله علیه ) درباره ی شبیه خوانی

آیت الله سید علی بهبهانی ( رحمت الله علیه )
آیت الله سید علی بهبهانی ( رحمت الله علیه )

” نظر مرحوم حضرت آیت الله سید علی بهبهانی رحمت الله علیه درباره ی شبیه خوانی “

آیت الله سید علی بهبهانی رحمت الله علیه در ذیل فتوای مشهور آیت الله نایینی رحمت الله علیه می نویسد: (( آنچه بزرگان دین و اسطوانه های مذهب در باب مجالس عزای مولینا ابوعبدالله الحسین صلوات الله علیه و تعظیم شعائر مربوطه به آن حضرت {مبنی بر جواز شبیه خوانی و تشبه به زنان و در این مراسم و جواز استعمال طبل و شیپور و مانند آن برای فراخواندن مردم و اقامه ی عزا } مرقوم فرموده اند، در نهایت صحت و متانت است. خداوند سبحانه مارا در اقامه ی مجالس عزای امام حسین علیه السلام و تعظیم شعائر آن حضرت و تنزیه آن از آنچه مناسب آن مجالس نیست توفیق دهد)) ( معتمدی، 1384، ص 341 ) .
فهرست