ه

” لغت نامه ی تخصصی تعزیه “

( ه )

هاتِف : آواز دهنده ، آواز کننده .
هادی : هدایت کننده ، راه راست ، نماینده ، رهنما ، پیشوا .
هاله : خرمن ماه ، دایره ی نورانی که گاه گاه گرداگرد ماه ظاهر می شود .
هاله : عدل ، لنگه .
هامون : دشت ، صحرا ، زمین هموار ، خشکی .
هان : به هوش باش ، کلمه ای که برای آگاه کردن به کار می رود .
هاوَن : ظرف فلزی یا چوبی یا سنگی که در آن چیزی می کوبند ، می سایند .
هاویِه : جهنم .
های وهوی : شور وغوغا ، ناله و افغان در معصیبت و ماتم .
هایل : هولناک ، ترساننده .
هَتک : پرده دری ، رسوایی .
هُتَک : سوت ، سفیر .
هجران : جدایی ، دوری .
هجرت : کوچ کردن ، ترک وطن ، مبدأتاریخ مسلمانان که زمان هجرت پیامبر است از مکه به مدینه برابر با 622م .
هجری : منسوب به تاریخ هجرت پیامبر .
هجوم : حمله ، یورش .
هُدا : رستگاری ، راهنمایی .
هدایت : راهنمایی ، راه راست نمودن .
هُدهُد : شانه به سر ، مرغ سلیمان .
هَدی : زراعتی که توسط آب باران مشروب شود ، دیم .
هُدی : راه راست نمودن ، راهنمایی ، راه راست .
هَدی : قربانی که به مکه فرستند .
هذا : اشاره این ، اشاره به شخص نزدیک .
هَذِر : مرد بسیارسخن و بیهوده گوی .
هَذَر : پریشان گفتن ، سخن باطل گفتن ، سخن بیهوده .
هَذیان : پریشان گویی ، گفتار بیهوده و پرت و پلا .
هَراس : بیم ، ترس .
هَراسان : ترسان ، ترسیده .
هر آینه : ناچار ، لابد ، قطعاً .
هَرب : گریز ، فرار .
هَرج و مرج : فتنه و آشوب ، بی نظمی ، بی قانونی .
هَرَم : پیری ، کهنسالی .
هُرِم : گرمی آتش .
هَروَله : پویه ، نوعی از حرکت بین راه رفتن و دویدن .
هِزار : بلبل ، هزاردستان ، عدد1000 .
هَزاران : بلبلان .
هِزاره : قسمتی از دیوار که مابین زمین اطاق و طاقچه واقع شده ، هزارمین سال .
هَزیمت : شکست لشکر ، پراکندگی لشکر .
هَستی : وجود ، دارایی ، ثروت .
هِشام : بخشش ، حوانمردی .
هفت اِقلیم : هفت کشور ، کنایه از تمام کشورهای روی زمین .
هَفت اورنگ : هفت برادران ، صورت فلکی خرس بزرگ .
هَلاک : نیستی ، فنا .
هَلاکت : نیستی ، مرگ .
هِلال : ماه نو .
هَلاهِل : زهری که هیچ پادزهر و درمانی ندارد .
هَلهَله : هیاهو و سر و صدا در جشن وشادمانی .
هم بازی : کسی که با شخص یا اشخاصی دیگر بازی کند .
هَم جوار : همسایه .
هَم چنان : آن سان ، مثل آن ، به همان شکل .
هم چنین : مانند این ، مثل این .
هُما : پرنده ای افسانه ای که به باور قدما اگر سایه اش برسرکسی بیفتد آن شخص سعادتمند می شود .
هَماره : مخفف همواره ، همیشه ، دائم ، پیوسته ، هموار .
هَمانا : به طور یقین ، بی شک .
هَماوَرد : حریف ، رقیب .
هُمایون فال : آن که اقبال خجسته و میمون دارد ، همایون بخت .
همبازی :  همتایی .
همت : قصد کردن ، خواستن ، اراده ، سعی ، کوشش ، اراده ی قوی ، کوشش ، شجاعت .
همت بستن : عزم جزم کردن ، توجه و هم خود راصرف کسی یا چیزی کردن .
هَمتا : نظیر ، معادل ، مساوی .
همچو : چون ، مانند .
همدرد : شریک غم دیگری ، غم خوار .
همدل : دارای یک رأی واندیشه ، متفق ، متحد ، دوست جانی وصمیمی .
همدم : رفیق ، هم نفس ، هم زبان ، هم پیاله .
همراه : همسفر ، متفق ، متحد ، به اتفاق .
همشیره : خواهر .
همگان : همگی .
هَمهَمه : صدای درهم و بر هم جماعت .
هموار : مسطح ، صاف ، نرم وآهسته .
همواره : پیوسته ، همیشه .
هَمیان : کیسه ، کیسه ی پول .
همی : پیشوندی است که بر سر فعل ماضی ، مضارع وامر در آید همی رود-همی رو .
هَنجار : روش ، طریق ، قاعده ، قانون .
هَوادار : طرفدار ، حامی .
هَودَج : کجاوه ، عماری .
هولناک : ترسناک ، خوف انگیز .
هُویَّت : شخصیت ، ذات ، حقیقت چیز .
هَیاهو : جاروجنجال ، داد وفریاد .
هیبت : ترس ، هول ، شکوه ، عظمت .
هَیجا : نبرد ، کارزار جنگ ، هیاهوی نبرد ، هر چیزی که چیز دیگر را بیارایند .
هیجان : آشفته شدن ، برانگیخته شدن ، خشم ، غضب .
هَیمَنه : آمین گفتن ، نگهبانی کردن ، وقار ، شکوه .
هَیهات : حسرت ، دریغ ، دریغا .
هیئت : شکل ، صورت ، حال ، کیفیت ، علم نجوم .
هویدا : پیدا ، آشکار ، ظاهر ، واضح وروشن .
همایون : هما گون ، خجسته ، فرخ ، مبارک ، فرخنده .
هژبر: شیر .
هم سنگ:هم شئن، هم مرتبه.
فهرست