پیش واقعه تعزیه امام حسین علیه السلام

نوحه امام حسین (ع)
در دستگاه شور آواز دشتی خوانده می شود
باز و زد فلک بیرق الم از چه هر زمان به دل غم آمد(2)
زین غم و فغان اندرین جهان گوئیا مه محرم آمد (2)(جواب)
شیعیان فغان نمائید
شیعیان فغان نمائید(جواب)
اشک واز بصر ببارید
شیعیان فغان نمائید(جواب)
کشته شد حسین
کشته شد حسین(جواب)
نور هر دوعین
کشته شد حسین(جواب)
شمس مشرقین
شرق وغرب بین بماتم آمد (2) (جواب)
گفت وشاهدین با حرم چنین
روز آخر من است امروز(2) (جواب)
بی کفن یقین کاندرین زمین
آه و پیکر من است امروز(2) (جواب)
خواهرا حلال و بنما
خواهرا حلال و بنما(جواب)
سیرو بین مراتو جانا
خواهرا حلال و بنما(جواب)
کهنه پیرهن آرو بحر من تاکنم بتن
زآنکه ساقر من است امروز(2) (جواب)
فهرست