پیش واقعه تعزیه امام علی علیه السلام

نوحه تعزیه حضرت علی علیه السلام – درآواز افشاری
در غم جانسوز هجران پدر                    مجتبی با دیده ی تر نوحه گر
زینب و کلثوم و عباس و حسین               می زنند بر سینه و بر روی سر

تک : از جور ابن ملجم بد آئین          وز کینه ی خصم لعین بی دین
کر : فرق علی شد منشق از تیغ کین 2
تک : بابا علی جان           کر: بابا علی جان
تک : ای ماه خوبان           کر: بابا علی جان
تک : مظلوم عالم گشته آل یاسین2
تک : شد دامن محراب از خونش تر           ما را دگر خاک عزا شد بر سر
کر : فزت و رب الکعبه گفت آن سرور2
تک : گریم برایت           کر: گریم برایت
تک : جانم فدایت           کر: گریم برایت
تک : گریان شده اندر جنان پیغمبر 2
تک : گفتا به زاری زینب دل خسته        طفلان شدند چون طایر پر بسته
کر : بابا به بین بال و پرم بشکسته  2
تک : ای جان بابا                  کر: ای جان بابا
تک : زین شور عظمی           کر: ای جان بابا
تک : زهرا به سوگت در جنان بنشسته
فهرست