نوحه بازار شام
در دستگاه شور گوشه سلمک خوانده می شود

به تشتی که باشد سر شاه دین سر شاه دین
شراب از چه  ریزی یزید لعین یزید لعین{جواب}
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
زدی آتش اندر دلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
نمودی خزان حاصلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
الهی عزیزت بمیرد یزید
عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}
همین سر که بینی چنین خواروزار-چنین خواروزار
پیمبر به دوشش نموده سوار نموده سوار{جواب}
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
زدی آتش اندر دلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
نمودی خزان حاصلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
الهی عزیزت بمیرد یزید
عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}
همین زینب اخر پسر مرده شد پسر مرده شد
زداغ برادر دل افسرده شد دل افسرده شد{جواب}
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
زدی آتش اندر دلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
نمودی خزان حاصلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
الهی عزیزت بمیرد یزید
عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}
فهرست