پیش واقعه تعزیه بازار شام

نوحه بازار شام
در دستگاه شور گوشه سلمک خوانده می شود

به تشتی که باشد سر شاه دین سر شاه دین
شراب از چه  ریزی یزید لعین یزید لعین{جواب}
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
زدی آتش اندر دلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
نمودی خزان حاصلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
الهی عزیزت بمیرد یزید
عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}
همین سر که بینی چنین خواروزار-چنین خواروزار
پیمبر به دوشش نموده سوار نموده سوار{جواب}
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
زدی آتش اندر دلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
نمودی خزان حاصلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
الهی عزیزت بمیرد یزید
عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}
همین زینب اخر پسر مرده شد پسر مرده شد
زداغ برادر دل افسرده شد دل افسرده شد{جواب}
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر
یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}
زدی آتش اندر دلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
نمودی خزان حاصلم وای
زدی آتش اندر دلم وای{جواب}
الهی عزیزت بمیرد یزید
عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}
فهرست