پیش واقعه تعزیه جناب حر علیه الرحمه

نوحه تعزیه حر  – در دستگاه شور
ای آنکه نظر به نیمه ی پر داری           یک سنگ میان این همه دُر داری
نا خالصی ام را به عنایت بردار            آن گونه عنایتی که با حر داری

تک : گفتا حر دلاور2     ابن سعد دغا را 2
کر : تاج ریاست ز تو 2     شمشیر و خنجر ما را 2
تک : ما طالب وفائیم خریده ایم جفا را        کر : ما طالب وفائیم خریده ایم جفا را
تک : هر کس به قدر فهمش فهمیده مدعا را
کر : حبیب و ریش سفید 2      در قتلگه رو نمود 2
      تک : شمشیر بران به کف 2     چون شیر و در شکارا 2
کر :  اهل یمن جان به کف سودای محشر به سر      تک :  اهل یمن جان به کف سودای محشر به سر
کر :  خواهند و  یاری کنند فرزند مصطفی را
تک : قاسم به گریه گفتا 2     عروس مه لقا را 2
کر : هر جا گلی به بینی 2     کن یاد روی ما را 2
تک : در قتلگه چو آیی بنشین به بالین من        کر : در قتلگه چو آیی بنشین به بالین من
تک : شاید که باز و بینی دیدار آشنا را
کر : میر عزا از ازل 2      کردند و قسمت چنین 2
      تک : گر تو نمی پسندی 2     تغییر ده قضا را 2
کر :  هنگام تنگ دستی پیشه نما قناعت        تک :  هنگام تنگ دستی پیشه نما قناعت
همه با هم :  کین کیمیای هستی قارون کند گدا را
فهرست