پیش واقعه تعزیه حضرت عباس علیه السلام

 درآواز دشتی خوانده می شود
چشمم از اشک پُرُ مشک من از آب تُهی
جگرم غرقِ به خون و دلم از تاب تُهی
به روی اسب قیام و به روی خاک سجود
این نمازِ رَهِ عشق است زآداب تُهی

تک : سپهسالار شه  تشنه لبان عموجان عموجان
کر : ازعطش مرغ دلم گشته طپان عموجان عموجان
تک : ای علمدار حسین عموعمو
کر: ای علمدار حسین عموعمو
تک : وی سپه دار حسین عموعمو
*************
کر : رنگم ازسوزعطش بین شده زرد عموجان عموجان
تک : هیچ کس رحم و به طفلیم و نکرد عموجان عموجان
کر : ما که طفلیم فکار عموعمو
تک : ما که طفلیم فکار عموعمو
کر : بهرما آب و بیارعموعمو
************
تک : کن زیاری براین قوم و شتاب عموجان عموجان
کر : گر فروشند و بِخَرجرعه ی آب عموجان عموجان
تک : یا سؤالی یا جواب عموعمو
کر: یا سؤالی یا جواب عموعمو
تک : یا که یک جرعه ی آب عموعمو
***********
کر : گریه کن بهر حسین میرعزا زوفا به خدا
تک : تا شفاعت کُنَدَت روزجزا زوفا به خدا
کر : شیعه کن شیون وشین امان امان
تک: شیعه کن شیون وشین امان امان
(همه با هم ) : برغریبی حسین امان امان
فهرست