پیش واقعه تعزیه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام

نوحه تعزیه حضرت قاسم – در دستگاه همایون
مرکب سوار کوچک کرب وبلا شدی
زهرا شدی،علی شدی ومصطفی شدی
وقتی عسل ز لعل لبت بوسه ای گرفت
تنها سواره ی حسن مجتبی شدی

 تک : ز حسن آن نو گل بستان            مه برج عزت و ایمان
کر : چو بیامد قاسم گریان – زوفا با ناله و افغان
 به حضور خسرو خوبان – که بگیرد رخصت میدان
تک : بگرفته خصم لعین –   چون ز جفا   –  راه تو را
       کر : بده اذنم جان عمو  –  سوی همین  –  قوم دغا
تک : منم یتیم مجتبی          به خط او نظر نما
    کر : به بین عمو که خسته ام من         چو مرغ پر شکسته ام من
همه با هم : به بین عمو که خسته ام من         چو مرغ پر شکسته ام من
تک : به جدال قوم ستمگر         بنمودی شورش و محشر
کر : شده از آن ثانی حیدر – ز عدو بس پیکر بی سر
 به صف میدان زده آذر – شده بی جان قوم بد اختر
تک : غم اکبر بر دل من   –  وصل رخش  –  در نظرم
       کر : به فدای خاک قدوم  تو شود  – جان و سرم
تک : تصدق سرت شوم     فدای اکبرت شوم
    کر : به زیر سم مرکبانم       دگر شکسته استخوانم
همه با هم : به زیر سم مرکبانم       دگر شکسته استخوانم
فهرست