پیش واقعه تعزیه طفلان مسلم علیهم السلام

نوحه تعزیه طفلان مسلم – درآواز ابوعطا
همین که زد به روی ما نوا کردیم یا زهرا      رخ ما شد سند بر عشق پنهانی که ما داریم
سر ما را جدا سازد که شاید جایزه گیرد              امان از قاتل بی رحم و ایمانی که ما داریم

تک : طفلان مسلم از جفا          ربی یا الله 2
کر : در شهر کوفه مبتلا           با حال جانکاه 2
تک : مسلم ای باب غریب ما       باز آ ای یار حبیب ما
        کر: مسلم ای باب غریب ما       باز آ ای یار حبیب ما
تک : بنگر بر حال یتیمانت           داغت شد از چه نصیب ما
کر : مسلم ای باب غریب ما       باز آ ای یار حبیب ما
تک : یارب بنگر بر اشک طفلان – بر آه سوزان – بر قلب لرزان – خلاق سبحان
کر : خلاق سبحان2
تک : کشتند آخر طفلان مضطر – بی یار و یاور – در زیر خنجر – مقتول و بی سر
کر : مقتول و بی سر 2
تک : خصم لعین رو سیاه        آه و واویلا 2
کر : برما ز کینه بسته راه        معبود یکتا 2
تک : حارث ای شوم جفا گستر           بهر مهمان تو مکش خنجر
        کر: حارث ای شوم جفا گستر           بهر مهمان تو مکش خنجر
تک : نشنیدی از چه کلام حق           حکم قرآن و فلا تقهر
کر : حارث ای شوم جفا گستر           بهر مهمان تو مکش خنجر
تک : ما را قسمت اندر این کشور – چشم پر گوهر – نه باب و مادر – ای حی داور
کر :  ای حی داور 2
تک : حق جاه ساقی کوثر – زهرای اطهر – در روز محشر – بر شیعه بنگر
کر : بر شیعه بنگر
فهرست