پیش واقعه تعزیه حضرت مسلم علیه السلام

نوحه تعزیه حضرت مسلم – درآواز افشاری
بیا امشب مرا در کوچه ها تنها تماشا کن            برای میهمان کوفیان جایی مهیا کن
        ز شوق جانفشانی تا سحرامشب نمی خوابم             بیا پرونده ی سربازیم ای شاه امضا کن

تک : صبا سوی بطحا دمی گذر کن            بر احوال مسلم حسین خبر کن
کر : بگو بهر مسلم دو دیده تر کن 2
تک : که ای ابن عمو غریبم من      کر : که ای ابن عمو غریبم من
تک : ز یاران همه بی نصیبم من
کر : شه غریبم به غم نصیبم
تک : میا کوفه از کوفیان حذر کن         اگر کوفه آیی تو ترک سر کن
کر : اَیا شاه خوبان ز خود حذر کن          تَرَحُّم بر اولاد خونجگر کن
تک : اگر کوفه آیی تو ترک سر کن 2
کر : چرا کین جماعت جفا کارند        تک : چرا کین جماعت جفا کارند
کر : نه شرم از رخ مصطفی دارند
تک : نه یار و یاور نه خیل لشکر
کر : میا کوفه از کوفیان حذر کن           اگر کوفه آیی تو ترک سر کن
تک : در این شهرغربت به غم دچارم      انیس و رفیقی به سر ندارم
کر : نه هم زبانی    نه هم کلامی
تک : میا کوفه از کوفیان حذر کن      اگر کوفه آیی تو ترک سر کن
همه با هم : تو ای شیعه خون جاری از بصر کن 2
فهرست