” گزارش مراسم اختتامیه ی دومین جشنواره ی سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر همراه با تصاویر مربوطه و اعلام نفرات برگزیده “

اختتامیه دومین جشنواره ی سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر با تأخیری که بدلیل کرونا داشت سرانجام در تاریخ بیست شش آبان این مراسم با شکوه برگزار گردید. در این مراسم که با خیل شبیه خوانان برگزار گردید برنامه های متنوعی اجرا شد. در پایان برنامه به سی نفر از برگزیدگان جشنواره که توسط هیئت داوران انتخاب شده بودند پس از قرائت بیانیه ی هیئت داوران که توسط ذاکرالحسین اسماعیل مجمدی خوانده شد، تندیس، لوح و جوایز نقدی اهدا گردید.
فهرست