اخبار

دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر

مراسم تعزیه ماه رمضان 1402

مسابقه سراسری عصر تعزیه

تصاویر کاراگاه های آموزشی موافق خوانی

تصاویر کاراگاه های آموزشی مخالف خوانی

تصاویر کاراگاه های آموزشی ترومپت

برپایی غرفه های فرهنگی